Wspieramy Wasz
potencjał!

Szkolenie to wartość nie tylko dla pracowników, ale też dla całej firmy. Pracownicy, którzy biorą udział w szkoleniach wykorzystują zdobytą tam wiedzę w trakcie pracy, co ma wpływ na jakość ich działań. Inwestycja w szkolenie sprawia też, że pracownik czuje się dowartościowany i buduje z pracodawcą pewnego rodzaju więź, które sprzyja pracy.


Wykwalifikowana kadra to klucz do sukcesu firmy!

Szkolenia

01

Zarządzanie przez coaching

Jak angażować pracowników i budować autorytet szefa?

02

Budowanie autorytetu i przywództwo

Jak skutecznie delegować i egzekwować działania?

03

Team building

Jak dążyć do wspólnego celu?

04

Techniki sprzedaży

Jak nie ulegać destrukcyjnym zachowaniom klienta?

05

Storytelling w sprzedaży

Jak tworzyć inspirujące historie?

06

Zarządzanie zmianą

Zanalizuj swój potencjał! Jakie rozwinąć elastyczność myślenia?

07

Zarządzanie zespołem

Jak efektywnie kierować zespołem?

08

Life coaching

Jak wprowadzić zmiany w postawie pracowników?

09

Asertywna komunikacja w firmie

Jak uświadomić sobie własne mocne i słabe strony w zakresie komunikacji z innymi?

10

Planowanie i organizacja czasu pracy

Co utrudnia terminową realizację działań?

11

Skuteczne negocjacje kupieckie

Jak skutecznie negocjować?

12

Negocjacje w procesie sprzedaży

Metoda wiatraka – co to jest? Jakie są techniki obrony ceny?

01

BIURO Z POLOTEM

Zarządzanie przez coaching

Jest to szkolenie dla menedżerów, które ma na celu rozwijać postawę odpowiedzialności i zaangażowania pracowników oraz budowania autorytetu przełożonego jako wspierającego, skoncentrowanego na ludziach szefa.

Szkolenie pozwoli dostrzec różnicę między tradycyjnym stylem zarządzania, a coachingiem menedżerskim, zdiagnozować luki kompetencyjne, rozpoznawać potencjał i zasoby oraz ograniczenia pracowników. Szkolenie ma też nauczyć kierowników korzystać z narzędzi coachingowych pobudzających do refleksji, eksploracji własnych zasobów, brania odpowiedzialności oraz kreatywności w osiąganiu celów.

02

BIURO Z POLOTEM

Budowanie autorytetu i przywództwo

Szkolenie dla kadry kierowniczej ma rozwinąć umiejętności efektywnego komunikowania się w zespołach projektowych.

Warsztat ma za zadanie nauczyć skutecznego delegowania i egzekwowania zadań, rozwinąć umiejętności wspierania współpracowników i podwładnych w radzeniu sobie z częstymi zmianami, a także radzenia sobie z oporem innych przed zmianą.

Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jaką rolę pełni brygadzista, czym są funkcje zarządcze, jak zlecać zadania i jaki wpływ na wyniki i poziom zaangażowania ma sposób zarządzania; nauczą się używać podstawowych techniki partnerskiej komunikacji oraz poznają strukturę i zasadę udzielania informacji zwrotnej.

03

BIURO Z POLOTEM

Team building – budowanie zespołu

Szkolenie dla pracowników ma na celu zbudowanie zespołów skoncentrowanych na wspólnym celu. W jaki sposób? Poprzez poznanie siebie w innym kontekście niż praca, badanie Extended DISC, czyli analizę naturalnych predyspozycji, a także zachowań wymaganych w pracy. Szkolenie wzmacnia zaufanie i otwartą komunikację wewnętrzną w zespole. Umożliwia dostrzeżenie korzyści wynikających z różnic w zespole, a także skuteczną analizę zasobów – mocnych stron zespołu, jak i jego ograniczeń, co umożliwia wypracowanie katalogu zasad dobrej współpracy.

Korzyści szkolenia: bardziej efektywne i dopasowane do potrzeb zarządzanie zespołem.

04

BIURO Z POLOTEM

Techniki sprzedaży

Szkolenie sprzedażowe ma na celu umacnianie w roli handlowca, doradcy, konsultanta, specjalisty, a także rozwijanie umiejętności budowania zaufania, długofalowych relacji i rozwijanie biznesu klienta. Warsztat uczy radzenia sobie z krytyką i przyjmowania reklamacji.

Szkolenie techniki sprzedaży obejmuje również naukę posługiwania się językiem korzyści klienta, a także wytyczanie granic, m.in. odmawianie nadmiarowym żądaniom klienta oraz nieuleganie destrukcyjnym zachowaniem klient.

Dzięki szkoleniu dla handlowców sprzedawcy będą wiedzieć jak poprawić efektywność biznesową na bazie potrzeb klienta, jak zwiększyć efektywność osobistą, inicjować aktywną sprzedaż, budować relację w oparciu o kontakt z klientem oraz rozpoznawać i uwzględniać typ osobowości klienta w sposób zwiększający szansę na chronienie własnych emocji i zwiększania lojalności klientów,

05

BIURO Z POLOTEM

Storytelling w sprzedaży

Szkolenie uczy, jak tworzyć angażujące i inspirujące historie biznesowe, które pomogą w zbudowaniu otwartości, zdobędą zaufanie, uwagę klienta oraz zaangażują go w produkt. Uczestnicy szkolenia wypracują gotowe narzędzia (dobre historie sprzedażowe) do testowania w realnej sprzedaży, a także zdobędą praktyczna wiedzę z zakresu psychologii zmiany postaw wobec produktu oraz będę mieli możliwość sprawdzić swoje wiedzę w praktyce.

06

BIURO Z POLOTEM

Zarządzanie zmianą i budowania zaangażowanie

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak skutecznie planować, implementować, wzmacniać i kontrolować zmiany oraz jak rozumieć procesy, które zachodzą podczas wprowadzania zmian.

Szkolenie „„zarządzanie zmianą” to analiza własnego potencjału i nastawienia w sytuacji zmiany oraz rozwój elastyczności myślenia. Celem szkolenia jest zaznajomienie z technikami organizacji pracy indywidualnej i zespołowej w nowej sytuacji, zdobycie umiejętności analizowania i eliminowania błędów podczas wprowadzania zmian w organizacji, doskonalenie umiejętności menedżerskich takich jak: informowanie, motywowanie, wspieranie, kontrolowanie w warunkach zmiany w organizacji. ¬

07

BIURO Z POLOTEM

Zarządzanie zespołem poprzez delegowanie i egzekwowanie

Szkolenie menedżerskie ma na celu zwiększenie skuteczności menedżerskiej i efektywne kierowanie zespołem.

Uczestnicy spotkania poznają mechanizmy wpływające na jakość pracy zespołu, w tym etapy jego rozwoju, przećwiczą zachowania managera sprzyjające budowaniu zespołu i współpracy. Szkolenie dla kadry zarządzającej ma wpłynąć na zachowania uczestników tak, by mieli świadomość wpływu własnych zachowań na kulturę organizacyjną i postaw pracowników, znali zasady otwartej, opartej na zaufaniu komunikacji, co przełożyłoby się na osiągane rezultaty biznesowe, potrafili określać źródło konfliktu i skutecznie rozwiązywać trudne sytuacje, a także świadomie stosowali koncepcje przywództwa sytuacyjnego.

08

BIURO Z POLOTEM

Life coaching

Zajmuje się analizą takich obszarów, jak: zasoby osobiste, postawa, postawa np. kreatywności, odpowiedzialności, przedsiębiorczości, organizacja wolnego czasu, wizerunek i autoprezentacja, umiejętność adekwatnej samooceny i samokontroli. Do głównych zalet life coaching’u należą zmiany, jakie wprowadza w postawie pracowników, m.in. wzrasta poczucie satysfakcji z dokonywanych przez siebie decyzji oraz ogólny komfort życia. Pracownik chętniej bierze odpowiedzialność za pojawiające się w życiu prywatnym i zawodowym problemy i zadania.

09

BIURO Z POLOTEM

Asertywna komunikacja w firmie

Celem obu szkoleń jest poznanie prawidłowości i zasad skutecznego porozumiewania się oraz uświadomienie sobie własnych mocnych i słabych stron w tym obszarze. Szkolenie kładzie nacisk na umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych w zespole.

Na warsztatach uczestnicy poznają narzędzia i techniki komunikacyjne, które zapobiegają nieporozumieniom i konfliktom, przejdą trening asertywnego stylu komunikacji, który ułatwi im komunikację z osobami, których cechuje agresywna i lekceważąca komunikacja.

10

BIURO Z POLOTEM

Planowanie i organizacja czasu pracy

Szkolenie ma na celu podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania prac , a w konsekwencji usprawnienie organizacji pracy własnej z zachowaniem standardów jakości.

Warsztat obejmuje analizę sytuacji w organizacji i znalezienie powodów/działań, które utrudniają terminową realizacje zadań. Uczestnicy kursu dowiedzą się czym są „pożeracze czasu” na poziomie indywidualnym i grupowym oraz wspólnie wypracują sposoby ich unikania, także poza środowiskiem pracy. Jednym z tematów szkolenia będą również standardy komunikacji usprawniające współpracę.

11

BIURO Z POLOTEM

Skuteczne negocjacje kupieckie

Szkolenie dla handlowców ma na celu podnieść jakość umiejętności negocjacyjnych pozycjonowanie na osi siła – słabość i doborze odpowiednich taktyk.

Warsztat obejmuje poznanie narzędzi do przygotowania się do negocjacji: Matryca Kraljic, Model Wiatraka, model 11CS, model CBD oraz TCO, analiza finansów; poznanie taktyk kupieckich, negocjowanie kar umownych, wywierania wpływu na dostawcę. Na szkoleniu będzie również omawiana metoda wiatraka, techniki obrony ceny oraz zasady negocjacji kupieckich i budowania relacji biznesowych (win – win czy metoda „wyciskania cytryny”?).

Szkolenie dla handlowców poprowadzi para trenerów, która zaznajomi uczestników z modelami i technikami wykorzystywanymi do negocjacji w biznesie przez działy sprzedaży.

12

BIURO Z POLOTEM

Negocjacje w procesie sprzedaży

Szkolenie ma na celu rozwinąć umiejętności negocjacyjne, pozycjonowanie na osi siła – słabość i doborze odpowiednich taktyk.

Warsztat obejmuje poznanie narzędzi do przygotowania się do negocjacji: Matryca Kraljic, Model Wiatraka, model 11CS, model CBD oraz TCO, analiza finansów; poznanie taktyk kupieckich, negocjowanie kar umownych, wywierania wpływu na dostawcę. Na szkoleniu będzie również omawiana metoda wiatraka, techniki obrony ceny oraz zasady negocjacji kupieckich i budowania relacji biznesowych (win – win czy metoda „wyciskania cytryny”?).

Szkolenie dla sprzedawców poprowadzi para trenerów, która zaznajomi uczestników z modelami i technikami wykorzystywanymi podczas negocjacji przez działy sprzedaży.

Ta witryna korzysta z plików cookies, aby lepiej prezentować treści, zapewnić sprawne oraz bezpieczne działanie, przedstawiać spersonalizowane oferty i promocje, a także w celach statystycznych. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.